Вимоги до публікацій

ea_color_transparent

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
В НАУКОВОМУ ВИДАННІ
EURASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL

(скачати Вимоги до публікацій)
(скачати Відомості про автора)
(скачати Форму письмової згоди автора)

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ,
ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

1. Стаття оформлена у відповідності до вимог. (скачати)
Назва файлу має складатись з прізвища та ініціалів автора та дати надсилання (рік, місяць, день) до редакційної колегії.
Наприклад Автор_А_А_2016_04_20.doc

2. Відомості про автора (згідно додатку). (скачати)
Назва файлу має складатись з прізвища та ініціалів автора, дати надсилання (рік, місяць, день) до редакційної колегії та помітки «Відомості».
Наприклад Автор_А_А_2016_04_20_Відомості.doc

3. Сканована чи фотокопія письмової згоди автора (згідно додатку). (скачати)
Назва файлу має складатись з прізвища та ініціалів автора та дати надсилання (рік, місяць, день) до редакційної колегії та помітки «Згода». Наприклад Автор_А_А_2016_04_20_Згода.jpeg

4. Фото автора.
Назва файлу має складатись з прізвища та ініціалів автора та дати надсилання (рік, місяць, день) до редакційної колегії.
Наприклад Автор_А_А_2016_04_20_.jpeg

5. Сканована чи фотокопія рецензії (рекомендація до друку) за підписом особи, яка має науковий ступінь за відповідним профілем (для осіб, які не мають наукового ступеня).
Назва файлу має складатись з прізвища та ініціалів автора, дати надсилання (рік, місяць, день) до редакційної колегії та помітки «Рецензія».
Наприклад Автор_А_А_2016_04_20_Рецензія.jpeg

6. Сканована чи фотокопія квитанції про оплату.
Назва файлу має складатись з прізвища та ініціалів автора, дати надсилання (рік, місяць, день) до редакційної колегії та помітки «Оплата».
Наприклад Автор_А_А_2016_04_20_Оплата.jpeg

Усі матеріали надсилаються на електронну адресу earj.info@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Загальні вимоги:
– шрифт – Times New Roman, 14 пт.;
– інтервал – 1,5;
– поля – по 2 см з кожного боку;
– обсяг основного тексту – не менше 8 тис. друкованих знаків з пробілами;
– посилання оформляються у квадратних дужках;
– стаття повинна бути завершеною науковою роботою, що містить належності наукову новизну та/або практичну значущість, обґрунтування положень;
– мова основного тексту – українська, вірменська, англійська, російська

2. Структура статті:
– шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК);
– ПІП автора (виділено жирним шрифтом);
– посада, назва установи, науковий ступінь, вчене звання (виділено курсивним шрифтом);
– назва статті (виділено жирним шрифтом);
– ПІП автора, назва статті (виділено жирним курсивом), анотація (близько 100 слів), ключові слова (5-8 позицій) англійською мовою (виділено курсивом). Англомовний переклад назви, анотації та ключових слів статті має бути виконаний на належному професійному рівні з урахуванням галузевої специфіки і термінології.
– список літератури мовою джерела;
– список літератури англійською мовою (References)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ
(References)

Посилання (References) на джерело має складатись з наступних елементів:

1) прізвище, ініціали автора чи авторів. Якщо мова джерела відмінна від англійської, то в такому випадку зазначається транслітерація прізвища;

2) назва статті. Якщо мова статті відмінна від англійської, то в такому випадку спочатку зазначається транслітерація назви у варіанті, що транслітерується, а за нею переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

3) назва джерела. Якщо мова джерела відмінна від англійської, то в такому випадку  спочатку зазначається транслітерація назви у варіанті, що транслітерується, а за нею переклад назви джерела англійською в квадратних дужках [ ]. В кінці посилання англійською зазначається оригінал мови джерела [in Ukrainian], [in Armenian], [in Russian];

4) вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові
(залежно від обраного стандарту опису).

Приклади оформлення:

Книга, монографія:
Stefanchuk M. O. (2008). Mezhi zdiisnennia sub`iektyvnykh tsyvilnykh prav [The Limits of the Subject Civil Rights Realization]. Kyiv. Alerta, KNT, Tsentr uchb. l-ry. 179p. [in Ukrainian]

Стаття:
Stefanchuk M. O. (2007). Sponukannia vybortsiv holosuvaty: kontrahitatsiia chy profanatsiia? [Encourage people to vote, counter-propaganda or profanity?]. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii [Bulletin of the Central Election Commission]. 2, р.95-97. [in Ukrainian].

Електронний ресурс:
Aristotelis. (1844). Organon graece. Available: https://openlibrary.org/books/OL23278797M/Aristotelis_Organon_graece. Last accessed 20th Apr 2016.

Рекомендації.

Для транслітерації з украінської мови рекомендуємо користуватись онлайн ресурсом: http://ukrlit.org/transliteratsiia
Для транслітерації з російської мови рекомендуємо користуватись онлайн ресурсом: http://translit.net/
Для автоматичного формування посилань рекомендуємо користуватись ресурсами:
https://www.citethisforme.com/guides
http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/
http://www.easybib.com/
http://www.bibme.org/
http://www.sourceaid.com/
або іншими зручними для автора сервісами

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 342

Стефанчук Микола Олексійович
провідний науковий співробітник
Національної академії Державної прикордонної служби
імені Богдана Хмельницького,
кандидат юридичних наук, доцент

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

Stefanchuk M.O. Public-legal aspects of abuse of rights.
This article is devoted to the scientific and legal review of the problems related to the abuse of law. Various stages of this long process have been analysed. Attention is also given to the unlawful behavior and prohibition of abuse of rights in public relations.
Key words: abuse of law, violation of law, interest, dishonesty, misconduct.

… (текст) … Призначенням публічного права як регулятора відповідних суспільних відносин є упорядкування цих відносин … (текст) …

Література:

1. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія / М.О. Стефанчук. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.
2. Стефанчук М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? // Вісник центральної виборчої комісії. – 2007. – №2 (8). – С. 95-97.

References

1. Stefanchuk M. O. (2008). Mezhi zdiisnennia sub`iektyvnykh tsyvilnykh prav [The Limits of the Subject Civil Rights Realization]. Kyiv. Alerta, KNT, Tsentr uchb. l-ry. 179p. [in Ukrainian].
2. Stefanchuk M. O. (2007). Sponukannia vybortsiv holosuvaty: kontrahitatsiia chy profanatsiia? [Encourage people to vote, counter-propaganda or profanity?]. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii [Bulletin of the Central Election Commission]. 2, р.95-97. [in Ukrainian].

Зазначені приклади є рекомендаційними.

Автори можуть використовувати будь-який зручний загальноприйнятий стиль для оформлення посилань:
– Harvard
– APA
– MLA
– Chicago
– Turabian

УВАГА:

Список літератури (References) подається повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений мовою оригіналу незалежно від наявності у ньому англомовних джерел.

УВАГА:

З метою стабільної індексації посилань на джерела у міжнародних базах даних у References не можуть використовуватись наступні знаки, що використовуються при оформленні літератури українською та російською мовами:

1. / (одна коса)
2. // (дві косих)
3. — (довге тире)
4. ; (крапка з комою)
5. нерозривний пробіл
6. інші спеціальні роздільники та знаки (№, #, тощо)

Замість них використовуються крапка, кома, дефіс, пробіл

Усі матеріали надсилаються на електронну адресу earj.info@gmail.com